Výzkumný ústav živočišné výroby
Wappen mit Link auf die Startseite des StMELF

FarmProfit přehled kalkulací

FarmProfit - Produkce selat

Mehr Info Weniger Info Poznámky k provozu Komplette Details anzeigen zobrazit všechny podrobné informace Keine Details anzeigen skrýt všechny podrobné informace
 • Pomocí tlačítek Mehr Info a Weniger Info můžete k danému tématu zobrazit nebo skrýt příslušné informace.
 • Ve vstupních polích jsou uvedeny průměrné hodnoty v ČR. Data za ČR pochází z veřejně dostupných údajů statistických institucí (ČSÚ, SZIF, MZe, ČMSCH). Pokud se daný údaj v ČR nesleduje, je uvedena původní hodnota z Bavorska. Jedná se pouze o orientační údaje, které se zpravidla přepíší skutečnými údaji z vlastního podniku.
 • Níže uvedené číselné hodnoty slouží k lepšímu porovnání rozdílných způsobů nebo různých postupů v rámci daného způsobu hospodaření a jejich srovnání na společné straně. Tyto údaje jsou k dispozici až do opuštění aplikace "Příspěvky na úhradu a kalkulační údaje".
 • Podrobnější informace k příslušným bodům se objeví po dotyku otazníku Hilfe V těchto místech si můžete prohlédnout další vysvětlení. myší.
Návod k části Produkce selat je umístěn ZDE. Návod na veškeré funkce softwaru je k dispozici na úvodní stránce aplikace.

Mehr Info Weniger Info Základní údaje ke zvolené kalkulaci
Název kalkulace: Hilfe Místo pro vložení komentáře, např. "optimistický výpočet". Komentář může např. usnadnit přehled v případě srovnávání několika výsledků kalkulací.
Nastavení kalkulačního výpočtu
s DPH (pro osoby, které nejsou plátci DPH)
bez DPH (pro osoby, které jsou plátci DPH)
Sledované období: Hilfe

Interval hodnocení se volí podle účelu kalkulace. Např. krátký interval hodnocení je vhodný pro posouzení ekonomických ukazatelů probíhající výroby, delší interval je výhodnější pro účely plánování.

Změna mezi brutto a netto hodnotami ovlivňuje zásadně všechny příjmové a nákladové položky.

Bez ohledu na sledované období se použije aktuální sazba DPH.

Mehr Info Weniger Info Charakteristika výrobního procesu
Užitkovost: Hilfe

V závislosti na zvolené užitkovosti jsou v programu nastaveny následující standardní hodnoty:

 • denní přírůstky
 • využití krmiv
 • suché krmení, počet fází krmení
 • ztráty
 • cena prasat
 • veterinář, léky, hygiena
 • voda, energie
 • variabilní náklady strojů
 • pojištění zvířat vůči nákazám, kontrola užitkovosti

Tyto standardní hodnoty lze v případě potřeby dodatečně změnit.

Každá nová volba úrovně užitkovosti změní příslušné standardní ukazatele.

Potřeba pracovních hodin/prasnice a rok: Hilfe

Potřeba pracovních hodin závisí na velikosti stáda, způsobu chovu a stupni mechanizace. Vedle času na ošetřování zvířat zahrnuje čas na vyvážení statkových hnojiv (tento ukazatel není v předvolené spotřebě času zahrnut, poněvadž se vychází z nadpodnikové kooperace).

Počet vrhů na prasnici a rok: Počet narozených selat na vrh:
Ztráty selat: % Ztráty při odchovu: %

Výsledek 21.0 prodaných selat od prasnice za rok

z toho % "zakrslých" selat vychází 0.6 zakrslých a 20.4 kvalitních selat
Hmotnost selat při prodeji:  kg  Obměna stáda: %
 • Pořadí vrhu (počet vrhů na prasnici a rok) má značný vliv na výsledky odchovu selat. Z výsledků získaných ve sdružení výrobců jsou tímto faktorem podmíněny 2/3 rozdílů v užitkovosti.
 • Počet prodaných selat na prasnici a rok se vypočítá z pořadí vrhu, velikosti vrhu (počtu narozených selat na vrh) a ztrát při odchovu. Rozhodující pro tržby je rovněž vysoký podíl kvalitních selat. Podíl "zakrslíků" se obvykle pohybuje kolem 3.0 %.
 • Průměrná prodejní hmotnost selat činí cca 20 kg. Od hmotnosti při vyskladnění se odečte obvyklá srážka hmotnosti 3 %.
 • Podle LKV Bayern dosahuje obměna stáda v průměru všech podniků 41.0 % při kolísání mezi 18.4 % a 59.0 %.

Tržby
Mehr Info Weniger Info Tržby za kvalitní selata (včetně 15.0 % DPH)

Základem pro "notaci" cen je sele o hmotnosti 20 kg. Odchylky od těchto hmotností představují rozdíl v ceně až 24.00 Kč na kg. Dalšími faktory ovlivňujícími ceny mohou být příplatky za jakost, množstevní příplatky (za skupiny) a náklady na zpeněžování.

Základní cena selat (notace) kg Kč/kus
Příplatky a srážky při odchylce hmotnosti Kč/kg Kč/kus 48.0
Příplatek za jakost/skupinu na sele Kč/kus
Úhrada poplatků (např. za očkování vůči mykoplasmóze) Kč/kus
Odbytové náklady na sele Kč/kus
DPH (15.0 %) Kč/kus 191.28
Výnos (tržby) za kvalitní sele Kč/kus 1466.4

Notace cen pro hmotnost selat 20 kg na kus
  Kč/sele
klouzavý průměr za sledované období: 4 týdny 1574.0
klouzavý průměr za sledované období: 12 měsíců 1477.0
klouzavý průměr za sledované období: 60 měsíců 1191.0
Pramen: ČSÚ, Stav: 2.2.2024
Notace cen pro hmotnost selat 20 kg na kus: údaje pro plánování
  Kč/sele
Údaj pro plánování 1461.00
Pramen: ČSÚ
Kč/kus
1466.4
Mehr Info Weniger Info Tržby za "zakrslá" selata (včetně 15.0 % DPH)

"Zakrslíci" jsou selata nevhodná k výkrmu, proto musí být poražena. Cena, závislá na poptávce a sezóně, dosahuje kolem 50 % ceny kvalitních selat.

Kč/kus
Mehr Info Weniger Info Tržby za vyřazené prasnice (včetně 15.0 % DPH)

Skutečná hodnota Kč/prasnice/rok

Propočet

Jatečná hmotnost kg
Cena na kg jat. hm. Kč/kg jat. hm.
Odbytové náklady Kč/kus
DPH (15.0 %) Kč/kus 772.08
Cena prasnice Kč/kus 5918.4
Obměna stáda % 41.0
Ztráty prasnic %
Tržby za vyřazené prasnice Kč/kus/rok 2131.2

Tržby za vyřazené prasnice odpovídají v početně stabilních stádech průměrné obměně stáda.

Notace cen jatečných prasnic
  Kč/kg jat. hm.
údaje pro plánování 29.52
klouzavý průměr za sledované období: 4 týdny 43.92
klouzavý průměr za sledované období: 12 měsíců 42.96
klouzavý průměr za sledované období: 60 měsíců 29.52
Pramen: LfL - Institut für Ernährung und Markt, Stav 21.1.2024
Kč/kus
5918.4
Mehr Info Weniger Info Prasničky k zapuštění (včetně DPH)
Stanovení cen prasniček k zapuštění
Cena mladých prasniček (včetně 15.0 % DPH)
Náklady na odchov do 1. zapuštění (včetně 15.0 % DPH)
Náklady na prasničku k zapuštění (včetně DPH) 9480.0

Cena nakupovaných prasniček je výrazně ovlivňována cenou jatečných prasat, resp. selat.

Notace cen prasniček k zapuštění (včetně 15.0 % DPH)
  Kč/kus (100 kg živ. hm.)
údaje pro plánování 8880.0
klouzavý průměr za sledované období: 4 týdny 10483.2
klouzavý průměr za sledované období: 12 měsíců 11107.2
klouzavý průměr za sledované období: 60 měsíců 8880.0
Pramen: BBV Marktberichte

Prasničky z hybridních chovů mají přibližně stejné ceny.

Dodatečně je nutno započítat náklady na odchov až do termínu zapuštění (cca 130 - 140 kg). Náklady dosahují cca 19.20 - 36.00 Kč/kus.

Prasničky z vlastního chovu jsou při stejné kvalitě "levnější" pouze o specifické náklady na šlechtění a prodej a o obchodní rozpětí, to je o cca 1200.00 až 1920.00 Kč na prasničku o hmotnosti kolem 100 kg.

Do stavu prasnic se započítávají prasničky od data prvního zapuštění. Jako náklady na obměnu stáda se do kalkulace zahrnuje cena prasničky k zapuštění.

Kč/kus
9480.0

Kalkulace úplných nákladů, zisku a příspěvku na úhradu na prasnici a rok

Výnosy
Mehr Info Weniger Info Statková hnojiva (včetně DPH)

Vlastní ocenění statkových hnojiv: Kč/prasnice/rok

Obecné údaje (budou využity v případě, že nejsou k dispozici konkrétní údaje z podniku)

Německá databáze: základní údaje k realizaci nařízení o hnojivech - tabulky 6b/6c a 7

Pro prasnici s 20 selaty do 30 kg hmotnosti se při standardním krmení vyprodukuje následující množství statkových hnojiv a spotřebuje následující objem podestýlky:

 • cca 6,6 m3 kejdy (5 % sušiny) na prasnici a rok
 • cca 4,8 t hnoje z hluboké podestýlky (25 % sušiny) a 1,1 t podestýlky na prasnici a rok
 • cca 2,7 t pevného hnoje (25 % sušiny), cca 0,55 t podestýlky a cca 2,9 m3 močůvky na prasnici a rok

Při redukovaném obsahu N a P v krmné dávce jsou množství a obsahy živin v kejdě poněkud nižší Hilfe

Při nižším obsahu N a P v krmné dávce připadá:

 • cca 6,6 m3 kejdy (5,0 % sušiny) na prasnici a rok
 • cca 4,7 t hnoje z hluboké podestýlky (25 % sušiny) a cca 1,0 t podestýlky na prasnici a rok
 • cca 2,7 t pevného hnoje (25 % sušiny), cca 0,55 t podestýlky a cca 2,7 m3 močůvky (2,5 % sušiny) na prasnici a rok


Obsahy živin v kejdě od prasat ve výkrmu (5 % sušiny) při redukovaném obsahu N a P v krmné dávce:
 • N: 3,7 kg/m3
 • P2O5: 2,4 kg/m3
 • K2O: 2,4 kg/m3

Druh statkových hnojiv: kejda hnůj z hluboké podestýlky tuhý hnůj/močůvka

Kalkulace hodnoty živin ve statkových hnojivech na pastvě na prasnici a rok (včetně DPH)
    N P2O5 K2O
Obsah živin v kejdě prasnic při vyvážení (5 % sušiny) kg/m3
Produkce kejdy Hilfe Výše uvedené hodnoty, resp. průměry oblastí. m3/prasnice/rok
Obsah živin v kejdě při vyvážení kg/prasnice/rok 25.7 19.1 17.2
Z toho využitelné %
Náklady na čisté živiny Hilfe Pramen: Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu ČR; Bayerische Reinnährstoffkosten

Hodnota statkových hnojiv vyplývá z množství čistých živin, které nemusí být zakoupeny jako minerální hnojivo.
Kč/kg 32.4000006 32.4000006 26.4000002
Hodnota statkových hnojiv na prasnici a rok Kč/prasnice/rok 1572.72
 
Náklady na vyvážení tekutých statkových hnojiv (včetně 15.0 % DPH) Hilfe Předvolba: vyvážení (cizí firma)
Data: KTBL a KBM
Kč/m3
Náklady na vyvážení tekutých statkových hnojiv na prasnici a rok (včetně 15.0 % DPH) Kč/prasnice/rok 354.72
 
Hodnota statkových hnojiv na pastvě na prasnici a rok (včetně DPH) Kč/prasnice/rok 1218.00

Kč/prasnice/rok
1218.0
Mehr Info Weniger Info Celkové výnosy

  Kusů na prasnici a rok Kč/kus Kč na prasnici a rok
Selata (včetně 15.0 % DPH) 20.4 1466.4 29914.56
"Zakrslící" (včetně 15.0 % DPH) 0.6 734.4 440.64
Vyřazené prasnice (včetně 15.0 % DPH) 0.36 5918.4 2131.2
Statková hnojiva (včetně DPH) 1218.0
Ostatní tržby Hilfe

Ostatní tržby se při produkci selat obvykle nevyskytují. Pokud se ve výjimečných případech vyskytnou, mohou být uvedeny zde

(včetně 21.0 % DPH)
Výnosy celkem 32485.82
Kč/prasnice/rok
32486.4

Variabilní náklady
Mehr Info Weniger Info Obměna stáda (včetně DPH)
Prasničky k zapuštění (včetně DPH) 9480.0
Obměna stáda % 41.0
Náklady na obměnu stáda (včetně DPH) 3888.0
Podle údajů LKV 2009/10 se z chovů z různých důvodů vyřazuje v průměru 41,0 % prasnic. Pro udržení aktuálního stavu se musí stejný počet prasnic do stáda zařadit.
Kč/prasnice/rok
3888.0
Mehr Info Weniger Info Krmivo pro prasnice ( 1.237 t, 4668.0 Kč/t) (včetně DPH)

Skutečná hodnota Kč/prasnice/rok

Propočet

Krmivo pro prasnice: jediné krmivo jediné krmivo (propočet přes směsi)

Potřeba energie a náklady na krmiva
Počet vrhů na prasnici a rok (viz nahoře) 2.2  
Doba kojení (dny)
  Doba Potřeba
energie
Potřeba
energie
celkem
Obsah
energie
v krmivu
Spotřeba
krmiv
celkem
Jediné krmivo Náklady na krmiva
dnů/rok MJ ME/den MJ ME MJ ME/kg kg Kč/kg
začátek březosti 185 6105.0 522.0 2182.32
vysokobřezí 68 2788.0 238.0 995.04
kojení 62 4402.0 336.0 2006.4
nebřezí 50 1650.0 141.0 589.44
Celkem 14945   1237.0 4.668 5773.2

Potřeba energie pro prasnice vykazuje značnou variabilitu podle fází produkčního cyklu. Jedná se především o počet vrhů na prasnici za rok a doba kojení selat. Oba tyto faktory lze ve výpočtu zohlednit individuálně.

Potřeba energie v jednotlivých fázích produkčního cyklu je předvolena podle norem DLG. Doporučení pro kojící prasnice je 66 MJ využitelné energie na den při cca 10 selatech ve vrhu a 74 MJ energie na den při 12 selatech ve vrhu.

Jelikož v podnicích specializovaných na odchov selat převažuje krmení jednou směsí nad jadrnými krmivy, je pro výpočet nákladů předvolen pouze tento způsob. Lze při něm zohlednit různé směsi pro různé fáze produkce. Spotřeba krmiva je odvozena z normativní potřeby a obsahu energie v krmných směsích.

Kč/prasnice/rok
5784
Mehr Info Weniger Info Krmivo pro kojená selata (včetně 15.0 % DPH)

kg na vrh, Kč/kg

Potřeba krmiva pro odchovávaná selata závisí na délce odchovu a velikosti vrhu. Kolísá mezi cca 12 a 20 kg na vrh.

Kč/prasnice/rok
768
Mehr Info Weniger Info Krmivo pro odchov selat ( 0.81 t, 240.0 Kč/t) (včetně DPH)

Skutečná hodnota Kč/prasnice/rok

Propočet

Krmivo pro odchov selat: jediné krmivo jediné krmivo (propočet přes směsi)

Hmotnost selat při odstavu kg
Hmotnost selat při prodeji (viz výše) kg 30.0
Přírůstek hmotnosti kg 21.5
Využití krmiv 1 ku
Spotřeba krmiv na prodané sele kg 38.7
Spotřeba krmiv na prasnici a rok t 0.81
Jediné krmivo Kč/kg
Krmiva pro odchov selat na prasnici a rok 194.4
Kč/prasnice/rok
192
Mehr Info Weniger Info Veterinární výkony (vč. léků) (včetně 21.0 % DPH)
Z údajů LKV vyplývá, že odpovídající náklady dosahují cca 3048.00 Kč na prasnici a rok (rozpětí 2640.00 až 4080.00 Kč).
Kč/prasnice/rok
Mehr Info Weniger Info Kanec, inseminace (včetně 21.0 % DPH)

Náklady na kance tvoří ztráta jeho ceny (rozdíl mezi nákupní a jatečnou cenou), náklady na krmiva a ostatní variabilní náklady (např. ošetřování) celkem. Při inseminaci se započítávají výkony a ceny spermatu.

Součet nákladových položek na kance kolísá podle LKV od 504.00 do 744.00 Kč na prasnici, průměr za období 2009/10 byl 696.00 Kč.

Za období 2009/10 vykazuje Sbírka dat KTBL 696.00 Kč na prasnici a rok.

Kč/prasnice/rok
Mehr Info Weniger Info Podestýlka (včetně 15.0 % DPH)

Skutečná hodnota Kč/prasnice/rok

Propočet

Množství podestýlky Hilfe Předvolené hodnoty jsou v modulu "Statková hnojiva". t/prasnice/rok
Cena podestýlky Hilfe Předvolba: Cena pro pšeničnou slámu (viz "ozimá pšenice") (včetně 15.0 % DPH) Kč/t
Náklady na podestýlku (včetně 15.0 % DPH) Kč/prasnice/rok 0.0
Kč/prasnice/rok
0.0
Mehr Info Weniger Info Energie, PHM, voda (včetně DPH)

Náklady jsou výrazně ovlivněny systémem ustájení, větrání a technickou úrovní.

Podle vyhodnocení údajů z účetnictví se rozpětí nákladů na tyto položky pohybuje mezi 1104.00 a 1344.00 Kč na prasnici a rok.

Podle Sbírky dat KTBL 2008/09 je nutno na prasnici a rok počítat se 2712.00 Kč (při 4 místech pro selata na prasnici).

Kč/prasnice/rok
Mehr Info Weniger Info Údržba a opravy strojů a techniky (včetně 21.0 % DPH)

Do těchto položek patří náklady na opravy a na náhradní díly, techniku spojenou s ustájením, větráním, klimatizací, krmením a odklizem hnoje.

Sbírka dat KTBL 2008/09 vykazuje variabilní náklady na stroje bez přípravy krmiv ve výši 57.60 až 68.16 Kč na prasnici a rok (při 4 místech pro selata na prasnici).

Kč/prasnice/rok
Mehr Info Weniger Info Mzdové náklady pro pomocné pracovní síly

pomocné pracovní síly jsou cizí pracovníci, kteří nepatří ke stálému personálu.

Skutečná hodnota Kč/prasnice/rok

Propočet

Kalkulace nákladů na pomocné pracovní síly
Celková potřeba pracovních hodin na prasnici a rok Hilfe Viz "Základní údaje" nebo "Charakteristika výrobního procesu" hod./prasnice/rok 16.0
Využití pomocné pracovní síly hod./prasnice/rok
Mzda Hilfe Průměrná mzda v zemědělství, pramen: Český statistický úřad Kč/hod.
Mzdové náklady na pomocné pracovní síly Kč/prasnice/rok 0.0
Kč/prasnice/rok
0.0
Mehr Info Weniger Info Ostatní služby (včetně 21.0 % DPH)
Například čištění stáje poskytovatelem služeb
Kč/prasnice/rok
Mehr Info Weniger Info Značení zvířat, kontrola užitkovosti, pojištění vůči nákazám (včetně 21.0 % DPH)

Pojištění vůči nebezpečným nákazám zvířat dosahuje v Bavorsku na stájové místo prasat (i selat) 24.00 Kč/kus/rok (v den zjišťování).

Poplatky za kontrolu užitkovosti prováděnou v rámci sdružení výrobců dosahuje cca 168.00 až 360.00 Kč na prasnici a rok.

Sbírka dat KTBL 2008/09 vykazuje členský příspěvek chovatelskému sdružení 135.60 Kč na prasnici a rok a za značení selat 4.80 až 7.20 Kč na kus.

Další poplatky mohou být placeny za pojištění (přerušení výroby v podniku, výpadek výnosů).

Kč/prasnice/rok
Mehr Info Weniger Info Ostatní variabilní náklady (včetně 21.0 % DPH)

Pokud se v jednotlivých případech vyskytnou variabilní náklady, které nebyly dosud zohledněny, mohou být uvedeny zde.

Kč/prasnice/rok
Mehr Info Weniger Info Variabilní náklady celkem (včetně DPH)
  obměna (doplnění) stáda
+ krmivo pro prasnice
+ krmivo pro kojená selata
+ krmivo pro odchovávaná selata
+ veterinář, léky, hygiena
+ podestýlka
+ kanec, inseminace
+ energie, topivo, voda
+ variabilní náklady na stroje (stáj)
+ značení zvířat, podniková KU, protinákazové pojištění, ostatní
+ mzdy pro pomocné pracovní síly
+ práce ve mzdě a služby
+ ostatní variabilní náklady
= variabilní náklady celkem

Variabilní náklady jsou tou částí celkových nákladů, která je bezprostředně závislá na objemu produkce: s růstem nebo poklesem objemu výroby prasat se úměrně jejich objem zvyšuje nebo snižuje.

Na rozdíl od této situace se stálé (fixní) náklady (např. náklady na stavby) s počtem chovaných prasnic automaticky nesnižují.

Kč/prasnice/rok
16718

Mehr Info Weniger Info Příspěvek na úhradu (včetně DPH)

  Výnosy (tržby) celkem
- variabilní náklady celkem
= příspěvek na úhradu

Příspěvek na úhradu je příspěvek jednotlivých výrob (komodit) k úhradě fixních a režijních nákladů podniku, finančních nákladů a pachtovného.

Jedná se o ekonomické měřítko jakosti produktu a ziskovosti podniku.

Kč/prasnice/rok
15768.0

Mehr Info Weniger Info Ostatní výnosy a dotace (prémie)
Zde lze uvést ostatní výnosy a dotace (prémie) vyplácené přímo na konkrétní produkci.

Ostatní výnosy Kč/prasnice/rok
Dotace (prémie) Kč/prasnice/rok
Celkem Kč/prasnice/rok 0.0

Kč/prasnice/rok
0.0

     Příspěvek na úhradu včetně ostatních výnosů a dotací (včetně DPH)
Kč/prasnice/rok
15768.0

Ukazatele úspěšnosti produkce
Mehr Info Weniger Info Nároky na podnikové kalkulační faktory (ustájení, práce, oběžný kapitál podniku, plochy)

Stájová místa: 1 stájové místo pro prasnici (členěné na připouštěcí oddělení, čekárnu a porodnu), cca 4-4,5 míst pro selata

Práce: 16.0 pracovních hodin na stájové místo pro prasnici a rok

Oběžný kapitál: 8352 Kč/prasnice/rok Hilfe Jako průměr vázaného oběžného kapitálu se započítává polovina variabilních nákladů.

Fixní (stálé) náklady
Základem pro další výpočty je příspěvek na úhradu včetně ostatních výnosů a dotací

Mehr Info Weniger Info Odpisy budov a technického zařízení (včetně 21.0 % DPH)

Skutečná hodnota Kč/prasnice/rok

Propočet

Celková částka objemu investic na budovy a zařízení Hilfe Předvolba: investiční náklady na stájové místo včetně jímky na kejdu při nové výstavbě: Kč/místo, z toho % budovy a stavby.


  Investice
(včetně 21.0 % DPH)
Kč/místo
Financování Odpisy
Roky
Náklady
Kč/místo/rok
vlastní
%
cizí
%
Budovz a stavby 49872 70.0 1662.48
Technická zařízení 47928  60.0 9585.6 
Celkem 97800   11248.08
 
Odpisy veškerých investic 11248.08
Údržba, pojištění: % z celkových investic na budovy a techniku Hilfe Zahrnuje například pojištění budov a techniky, údržbu včetně oprav budov, náklady na údržbu mobilní techniky. 978.0
Sazba úroků: % z poloviny cizích investic 1591.68
Náklady na Odpisy budov a technického zařízení celkem 13817.76
Sazba úroků: % z poloviny vlastních investic 853.44
Kč/prasnice/rok
13817.8
Mehr Info Weniger Info Nájem/pachtovné za stavby
Tato nákladová položka je významná v případě alternativního nebo dodatečného pronájmu stáje.
Kč/prasnice/rok
Mehr Info Weniger Info Mzdové náklady na stálé zaměstnance

Výpočet nákladů na mzdy

  Kč/prasnice/rok
Přímé pracovní náklady (hrubá mzda)
Zdravotní a sociální pojištění
Ostatní mzdové náklady (DPP, DPČ)
Celkové mzdové náklady 9800.0

Propočet přes počet hodin a sazbu na hodinu

  Hodiny
hod./prasnice/rok
Mzda Hilfe Průměrná mzda v zemědělství, pramen: Český statistický úřad
Kč/hod. Kč/prasnice/rok
Potřeba času na ošetřování zvířat bez pomocných pracovních sil Hilfe Celková potřeba pracovních hodin na prasnici a rok je uvedena v modulu "Charakteristika výrobního procesu", pracovní hodiny pomocných pracovníků v modulu "Pracovní náklady (mzdy) na pomocné pracovní síly". 16.0 - -
Z toho placená práce stálých pracovníků 0.00
 
Z toho nezaplacená práce (sazba) 16.0 1807.92
Kč/prasnice/rok
0.00
Mehr Info Weniger Info Ostatní fixní náklady a režie (včetně 21.0 % DPH)
Mezi ostatní stálé náklady patří např. vedení účetnictví, členské příspěvky, osobní auta, telefon, profesní sdružení, jiné pojištění (vedle pojištění zvířat), uvádí se na prasnici a rok.
Kč/prasnice/rok
Mehr Info Weniger Info Zisk bez dotací (prémií)  (včetně DPH)
  Příspěvek na úhradu včetně ostatních výnosů a dotací
- Odpisy budov a technického zařízení
- Nájem/pachtovné za stavby
- Mzdové náklady na stálé zaměstnance
- Ostatní fixní náklady a režie
= Zisk
Kč/prasnice/rok
990.24

Mehr Info Weniger Info Kalkulační náklady na faktory (včetně DPH)

Kalkulační náklady na faktory jsou částkami k úhradě vlastního podílu na výrobě (práce, půda, kapitál).

Úroky z vlastních investic Hilfe Viz modul "Budovy a technická zařízení k produkci" Kč/prasnice/rok 853.44
Sazba úroků: % z ceny zvířat a oběžného kapitálu (8359.0 Kč/prasnice/rok HilfeViz modul "Nároky na podnikové kalkulační faktory") Kč/prasnice/rok 167.04
Mzdy (práce ve stáji, předkládání krmiv aj.) za nezaplacenou práci Hilfe Viz modul "Personální náklady (mzdy) na stálé zaměstnance" Kč/prasnice/rok 1807.92
Celkem Kč/prasnice/rok 2828.4
Kč/prasnice/rok
2828.4
Mehr Info Weniger Info Ekonomický zisk na prasnici a rok bez dotací (prémií)  (včetně DPH)
Ekonomický zisk = zisk - kalkulační náklady na faktory
Kč/prasnice/rok
-1839.4
     Ekonomický zisk na sele bez dotací (prémií)  (včetně DPH)
Kč/sele
-90.24

Mehr Info Weniger Info Úplné náklady na prasnici a rok (včetně DPH)
Součet všech položek nákladů
Kč/prasnice/rok
34325.76
     Úplné náklady na sele
Kč/sele
Mehr Info Weniger Info Výnos (zisk) na pracovní hodinu neplacených stálých pracovníků (včetně DPH)
Výnos na nezaplacenou pracovní hodinu stálých pracovníků = (ekonomický zisk + vyplacené mzdy stálých pracovníků) / počet nezaplacených pracovních hodin
Kč/hod.
-1.92
Mehr Info Weniger Info Výnos (zisk) na hodinu pracovního času (včetně DPH)
Výnos (zisk) na hodinu stálých pracovníků = (ekonomický zisk + vyplacené mzdy stálých pracovníků + vyplacené mzdy pomocných pracovníků) / počet pracovních hodin celkem
Kč/hod.
-1.92
Mehr Info Weniger Info Cena k úhradě úplných nákladů základní ceny selete (notace) bez dotací (prémií)  (netto)

Cenou nutnou k úhradě úplných nákladů se rozumí cena hlavního produktu, která plně uhradí vynaložené náklady na výrobu hlavního produktu. Při výpočtu je třeba zohlednit vedlejší výnosy (např. statková hnojiva, prodej slámy aj.).

Kč/sele
1268.88
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. (Institute of Animal Science)
Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves, Česká republika
Tel.: +420 267 009 511, Fax: + 420 267 710 779,
www: http://www.vuzv.cz e-mail: vuzv@vuzv.cz