Výzkumný ústav živočišné výroby
Wappen mit Link auf die Startseite des StMELF

FarmProfit přehled kalkulací

FarmProfit - Ustájení koní

Mehr Info Weniger Info Poznámky k provozu Komplette Details anzeigen zobrazit všechny podrobné informace Keine Details anzeigen skrýt všechny podrobné informace
  • Pomocí tlačítek Mehr Info a Weniger Info můžete k danému tématu zobrazit nebo skrýt příslušné informace.
  • Ve vstupních polích jsou uvedeny průměrné hodnoty v ČR. Data za ČR pochází z veřejně dostupných údajů statistických institucí (ČSÚ, SZIF, MZe, ČMSCH). Pokud se daný údaj v ČR nesleduje, je uvedena původní hodnota z Bavorska. Jedná se pouze o orientační údaje, které se zpravidla přepíší skutečnými údaji z vlastního podniku.
  • Níže uvedené číselné hodnoty slouží k lepšímu porovnání rozdílných způsobů nebo různých postupů v rámci daného způsobu hospodaření a jejich srovnání na společné straně. Tyto údaje jsou k dispozici až do opuštění aplikace "Příspěvky na úhradu a kalkulační údaje" .
  • Podrobnější informace k příslušným bodům se objeví po dotyku otazníku Hilfe V těchto místech si můžete prohlédnout další vysvětlení. myší.
  • Podniková data se vkládají bez DPH (netto), stejně (bez DPH) jsou uložena nastavená (vložená) data.
Návod k části Výpočet minimální ceny za ustájení a ošetřování koní je umístěn ZDE. Návod na veškeré funkce softwaru je k dispozici na úvodní stránce aplikace.

    Základní údaje ke zvolené kalkulaci

Název kalkulace Hilfe Místo pro vložení komentáře, např. "optimistický výpočet". Komentář může např. usnadnit přehled v případě srovnávání několika výsledků kalkulací.

Počet ustájovacích míst pro koně. Využití kapacity zařízení % Hilfe Využití kapacity na 85 % odpovídá chovu 34 koní při 40 místech.

 
 
Kč/koně a rok
Variabilní náklady
Mehr Info Weniger Info Náklady na krmiva

Skutečná hodnota Kč/kůň/rok

Propočet

Pro jezdeckého koně o hmotnosti cca 600 kg a při lehké práci se počítá s následujícími náklady na krmiva.

  Množství
[kg/den]
Cena
[Kč/t]
Náklady
[Kč/koně/rok]
Oves 3153.6
Minerální směs 446.4
Seno* 5606.4
Sláma* 876.0
Ostatní krmiva 1 0.0
Ostatní krmiva 2 0.0
Náklady na krmiva celkem 10082

* Navržené ceny se vztahují na vlastní seno a slámu. Při jejich nákupu budou náklady o cca 2400.0 Kč/t sena a o 1920.0 Kč/t slámy vyšší.

10082
Mehr Info Weniger Info Podestýlka

Sláma a (nebo) piliny

Stelivo Množství Ceny
Sláma Hilfe Navržená cena se vztahuje na vlastní slámu. Při jejím nákupu budou náklady o cca 1920.0 Kč/t vyšší. kg/koně/den Kč/t
Piliny m3/koně/rok Kč/m3

Stelivo Podíl
[%]
Náklady
[Kč/koně/rok]
Sláma Hilfe Při podestýlání pouze slámou se její podíl zvýší na 100 %, při podestýlání pilinami se podíl slámy sníží na 0 %. 3064.8
Piliny Hilfe Při podestýlání pouze slámou se její podíl zvýší na 100 %, při podestýlání pilinami se podíl slámy sníží na 0 %. 30.0 1872.0
Náklady na stelivo celkem 4944

Podnikové náklady na podestýlání Kč/koně a rok

4944
Mehr Info Weniger Info Náklady na výběh a oplocení

Skutečná hodnota Kč/kůň/rok

Propočet

Z položek 1) a 2) vycházejí roční náklady na výběh a oplocení 14520.0 Kč/ha.

Ploše výběhu* ha na koně odpovídají roční náklady na výběh a oplocení 2184 Kč na kus.
*Na koně je nutno počítat nejméně s 0,15 ha výběhu.

1) Výpočet ročních nákladů na ošetřování pastvin

Náklady na stroje Kč/ha
Náklady na hnojiva Kč/ha
Prostředky ochrany rostlin * Kč/ha
Náklady na osivo * Kč/ha
Ostatní náklady Kč/ha
Náklady na ošetřování pastvin 4440.0 Kč/ha

* Prostředky ochrany rostlin a osiva připadají obvykle na pětileté období. Navržené ceny se vztahují na roční podíl těchto nákladových položek.

2) Výpočet ročních nákladů na oplocení

Pořizovacím nákladům* 48000 Kč/ha , ročním odpisům %, ročních opravám ve výši % a roční úrokové sazbě % odpovídají roční náklady na oplocení 10080.0 Kč/ha.

*Pořizovací náklady na hektar se počítají následovně:
náklady na běžný metr oplocení Kč x délka oplocení metrů / oplocená plocha ha = 48000 Kč/ha

K oplocení 1 ha pastviny je nutné nejméně 400 m oplocení.

2184
Mehr Info Weniger Info Voda/energie
Spotřeba vody a energie se vztahuje ke spotřebě ve stáji, vyjadřuje se v Kč na koně a rok.
Mehr Info Weniger Info Vyvážení statkových hnojiv

Obecné zásady výpočtu

Jeden kůň vyprodukuje za rok cca 18 m3 (při spotřebě 70 % slámy a 30 % pilin). Při chovu 34 koní ( 40 míst, využití 85 %) se za rok vyprodukuje 612 m3 hnoje. Pro nakládání a vyvážení je uvažováno s celkem 118 traktorovými hodinami ( 3.85 hodin na 20 m3 hnoje, nasazení dvou traktorů).

  • Náklady na rozmetadlo hnoje (pořizovací náklady 240000 Kč, odpisy 8 %, opravy 2 %, úroky 3 %) jsou odhadnuty na 31200 Kč a rok.
  • Náklady na dva traktory ( 118 hod. x 340.32 Kč/hod.) = 40152 Kč/rok

Při chovu 34 koní jde o náklad 2097.6 Kč na jednoho koně za rok.

Náklady na vyvážení hnoje Kč/koně a rok

2088
Mehr Info Weniger Info Vybavení stáje
Do vybavení stáje patří lopaty, košťata, vidle, kolečka aj. Náklady na vybavení stáje se uvádějí v Kč na koně a rok.
Mehr Info Weniger Info Ochrana a kontrola zvířat
Náklady na ochranu a kontrolu zvířat se uvádějí individuálně.
Mehr Info Weniger Info Profesní sdružení
Náklady na členství v profesních sdruženích se vykazují individuálně.
Mehr Info Weniger Info Variabilní náklady celkem

Součet variabilních nákladů se vypočítá následovně:

   krmivo
+ podestýlka
+ výběh a oplocení
+ voda a energie
+ vyvážení hnoje
+ vybavení stáje
+ ochrana a kontrola zvířat
+ členské příspěvky (profesní organizace)

=variabilní náklady celkem

21410

Stálé (fixní) náklady
Mehr Info Weniger Info Odpisy a údržba staveb a jejich zařízení

Skutečná hodnota Kč/kůň/rok

Propočet

Stavební náklady se týkají nových staveb. U starých stájí a rekonstrukcí se u položek, které se nevyskytují (sklady krmiv, inženýrské sítě aj.) se u příslušných nákladů uvede "0".

Investiční náklady na jízdárnu pro 40 koní
  Náklady
[Kč]
Stáj s vedlejšími prostory (pro sedla, krmiva, čištění a mytí)
Kč/koně/stáj. místo
7680000
Jezdecká hala

Až pro 40 koní, kteří halu pravidelně využívají, postačuje hala s rozměry 20 x 40 m.

Stavební náklady: 5280.00 - 5520.00 Kč/m2 pro menší haly s jednodušším vybavením, 6120.00 - 6720.00 Kč/m2 pro větší a lépe vybavené haly (tribuna, zrcadla, rozhlas aj.) .

Velikost v metrech: x       Stavební náklady: Kč/m2
4224000
Hala pro výcvik koní (s vodicím zařízením)
Skladovací prostory

Ve stodole s uskladněným senem a slámou se požaduje 60 m3 celoročního úložného prostoru na koně a rok, 20 % připadá na manévrovací plochu

Obestavěný prostor: m3/stájové místo     Stavební náklady: Kč/m3

3456000
Prostor pro stroje

pro obhospodařování TTP a "nádvorní" traktory

Velikost: m2     Stavební náklady: Kč/m2

576000
Jízdárna

Stavební náklady: 360.00 - 480.00 Kč/m2 pro menší jízdárny s jednodušším vybavením, 480.00 - 720.00 Kč/m2 pro větší a lépe vybavené jízdárny (tribuna, rozhlas aj.) .

Velikost v metrech: x       Stavební náklady: Kč/m2
384000
Místnost k pobytu, sanitační prostor, kancelář, byt pro ošetřovatele

v závislosti na vybavení a počtu ustájovacích míst pro koně

Velikost: m2     Stavební náklady: Kč/m2

2400000
Technická zařízení

Mechanizace pro travní porosty, mačkač ovsa, dopravník, solárium aj.

Hnojiště

5 m2 na ustájovací místo a šest měsíců

Velikost: m2/ustáj. místo     Stavební náklady: Kč/m2

120000
Parkovací místa, zpevněné plochy

Plocha: m2     Stavební náklady: Kč/m2

960000
Zelené plochy
Inženýrské sítě
Ostatní náklady

% dosavadních investičních nákladů

741600
Investiční náklady celkem 25461600
Investiční náklady celkem na stájové místo 636552
Investiční náklady celkem na jednoho koně při využití na 85 % 748872
Odpisy, údržba
  Náklady
[Kč/rok]
Odpisy a údržba budov a stavebních zařízení

Odpisy: %     Údržba: % z investičních nákladů 25461600 Kč

1018464
Odpisy a údržba budov a stavebních zařízení na jednoho koně a rok při využití kapacity stáje na 85 % 29952
29952
Mehr Info Weniger Info Sazba úroků z vloženého kapitálu

Skutečná hodnota Kč/kůň/rok

Propočet

Sazba úroků % z vloženého kapitálu 25461600 Kč (viz položku "odpisy a údržba staveb a jejich zařízení") odpovídá 763848.0 Kč na koně a rok.
Při využití kapacity stájí na 85.0 % se jedná o náklady 22464 Kč na koně a rok.

22464
Mehr Info Weniger Info Ostatní stálé náklady

Příklad ostatních přímých nákladů
(Pramen: vyhodnocení údajů z účetnictví)
  Náklady
[Kč/rok]
Pojistné
Osobní auta
Energie, topení, voda
Příspěvky, odvody
Reklama, internet
Telefon
Účetnictví
DKP
Odvoz odpadků
Základní daň
Ostatní
Celkem 691200

Při využití kapacity stájí na 85.0 % se jedná o náklady 20328.0 Kč na koně a rok.

20328
Mehr Info Weniger Info Stálé náklady celkem

Stálé náklady celkem jsou součtem položek za:

   Odpisy a údržbu staveb a jejich zařízení
+ úroky z vloženého kapitálu
+ ostatní stálé náklady

72744

Mehr Info Weniger Info Náklady vynaložené na cizí personál

Obecná sazba výpočtu

Celková spotřeba pracovního času je cca 150 hod. Při chovu 34 koní (40 míst, využití na 85 %) pak dosáhne 5100 hod. Tato spotřeba času připadá na vedoucího podniku, resp. příslušníky jeho rodiny, a na případné cizí pracovní síly.

Pracovní hodiny rodinných příslušníků:

"rodinné" pracovní síly x hod. = 3990 hod.

Pracovní hodiny cizích pracovníků:

Po odpočtu práce členů rodiny zůstává pro cizí pracovníky 1110 hodin. Při roční fondu pracovních hodin je pak nutno zaměstnat 0.53 cizí pracovní síly.

Z celkových pracovních nákladů Kč na rok připadá na cizí pracovníky 228960 Kč na rok, to je 6744 Kč na jednoho koně a rok.

Podnikové mzdy cizího personálu Kč/koně a rok

6744
Mehr Info Weniger Info Očekávaný zisk rodiny majitele podniku

Skutečná hodnota Kč/kůň/rok

Propočet

Orientační ukazatele: Kč na rok pro tvorbu kapitálu a Kč příjmy.

V přepočtu na jednoho koně (při využití kapacity na 85.0 %) se jedná o 24696.0 Kč na koně a rok.

24696
Mehr Info Weniger Info Minimální cena na koně a rok (netto)

Minimální cenu na koně a rok tvoří součet následujících nákladů:

   Variabilní náklady celkem
+ stálé náklady celkem
+ pracovní náklady cizích pracovníků
+ předpokládaný (očekávaný) zisk rodiny podnikatele

125594

 
 
Kč/koně/měsíc
Minimální cena na koně a měsíc (netto)
10466
Minimální cena na koně a měsíc (brutto - včetně 21 % DPH)
12664Ansprechpartnerin für fachliche Fragen zur Pensionspferdehaltung:
Gerda Rosenberger, Tel.: 08141 3223-250, Pferdeberatungsteam Südbayern am AELF FürstenfeldbruckVýzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. (Institute of Animal Science)
Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves, Česká republika
Tel.: +420 267 009 511, Fax: + 420 267 710 779,
www: http://www.vuzv.cz e-mail: vuzv@vuzv.cz