Výzkumný ústav živočišné výroby
Wappen mit Link auf die Startseite des StMELF

FarmProfit přehled kalkulací

FarmProfit - Výkrm prasat

Mehr Info Weniger Info Poznámky k provozu Komplette Details anzeigen zobrazit všechny podrobné informace Keine Details anzeigen skrýt všechny podrobné informace
 • Pomocí tlačítek Mehr Info a Weniger Info můžete k danému tématu zobrazit nebo skrýt příslušné informace.
 • Ve vstupních polích jsou uvedeny průměrné hodnoty v ČR. Data za ČR pochází z veřejně dostupných údajů statistických institucí (ČSÚ, SZIF, MZe, ČMSCH). Pokud se daný údaj v ČR nesleduje, je uvedena původní hodnota z Bavorska. Jedná se pouze o orientační údaje, které se zpravidla přepíší skutečnými údaji z vlastního podniku.
 • Níže uvedené číselné hodnoty slouží k lepšímu porovnání rozdílných způsobů nebo různých postupů v rámci daného způsobu hospodaření a jejich srovnání na společné straně. Tyto údaje jsou k dispozici až do opuštění aplikace "Příspěvky na úhradu a kalkulační údaje".
 • Podrobnější informace k příslušným bodům se objeví po dotyku otazníku Hilfe V těchto místech si můžete prohlédnout další vysvětlení. myší.
Návod k části Výkrm prasat je umístěn ZDE. Návod na veškeré funkce softwaru je k dispozici na úvodní stránce aplikace.

Mehr Info Weniger Info Základní údaje ke zvolené kalkulaci
Název kalkulace: Hilfe Místo pro vložení komentáře, např. "optimistický výpočet". Komentář může např. usnadnit přehled v případě srovnávání několika výsledků kalkulací.
Nastavení kalkulačního výpočtu
s DPH (pro osoby, které nejsou plátci DPH)
bez DPH (pro osoby, které jsou plátci DPH)
Sledované období: Hilfe Interval hodnocení se volí podle účelu kalkulace. Např. krátký interval hodnocení je vhodný pro posouzení ekonomických ukazatelů probíhající výroby, delší interval je výhodnější pro účely plánování.

Změna mezi brutto a netto hodnotami ovlivňuje zásadně všechny příjmové a nákladové položky.

Bez ohledu na sledované období se použije aktuální sazba DPH.

Mehr Info Weniger Info Charakteristika výrobního procesu
Užitkovost: Hilfe

V závislosti na zvolené užitkovosti jsou v programu nastaveny následující standardní hodnoty:

 • denní přírůstky
 • využití krmiv
 • suché krmení, počet fází krmení
 • ztráty
 • cena prasat
 • veterinář, léky, hygiena
 • voda, energie
 • variabilní náklady strojů
 • pojištění zvířat vůči nákazám, podniková kontrola užitkovosti

Tyto standardní hodnoty lze v případě potřeby dodatečně změnit.

Každá nová volba úrovně užitkovosti změní příslušné standardní ukazatele.

Počet pracovních hodin na zvíře a rok: Hilfe

Potřeba pracovních hodin závisí na velikosti stáda, způsobu chovu a stupni mechanizace. Vedle času na ošetřování zvířat zahrnuje čas na vyvážení statkových hnojiv (tento ukazatel není v předvolené spotřebě času zahrnut, poněvadž se vychází z nadpodnikové kooperace).

Selata: vlastní produkce nákup Hmotnost při začátku výkrmu: kg
Prodej: v živém po porážce Hmotnost pro kalkulaci (jatečná hmotnost.) Hilfe

Pramen: SZIF.CZ - tržní informační systém

:
kg
Jatečná výtěžnost: Hilfe

Pramen: výpočty dle SZIF.CZ

% Hmotnost při ukončení výkrmu (při prodeji): 114.3  kg
Ztráty: % Ø hmotnost uhynulých zvířat: kg
Přírůstek na kus: 83.4  kg Denní přírůstky: g
Doba výkrmu: 114  dní Využití kapacity stáje: %
Počet turnusů: 2.88 Využití krmiv 1 ku:

Hmotnost pro kalkulaci: hmotnost použitá ke stanovení ceny prasat. Je v ní zohledněna případná srážka na nakrmenost a všechny další srážky hmotnosti.

Ztráty: podíl v průběhu výkrmu uhynulých prasat z počtu nastájených.

Denní přírůstek: vypočítá se z celkového přírůstku (konečná hmotnost mínus hmotnost při začátku výkrmu) a doby výkrmu. Konečná hmotnost skupiny prasat se vypočítá z hmotnosti prasat při prodeji (pro kalkulaci) včetně hmotnosti uhynulých prasat.

Pomocí faktoru využití stáje se vypočítá počet turnusů na stájové místo a rok.

Systém krmení: příspěvek na úhradu výkrmu prasat je vedle užitkovosti a tržních podmínek výrazně ovlivněn systémem krmení. Ve výkrmu prasat se využívají různé kombinace krmiv a krmných dávek. Obvykle využívané strategie krmení jsou definovány v předvoleném výběru.

Využití krmiv: spotřeba krmiv na kg živé hmotnosti kolísá v rozmezí 1 : 2,6 až 1 : 3,5.
Na základě vyhodnocení údajů od sdružení výrobců existuje významná souvislost s denním přírůstkem.

Ceny
Mehr Info Weniger Info Základní cena selat Základní hmotnost selat: kg

Základní cena selat vychází z publikovaných cen při průměrné hmotnost selat 20 kg na kus

Náklady na dopravu a poplatky za zprostředkování, náklady na speciální třídění, velikost skupin, očkování a DPH (u podniků uplatňujících paušál) se započítávají zvlášť.

Odchylky hmotnosti jsou zohledněny v rozdílech v ceně až 24.00 Kč na kg.

Notace cen pro hmotnost selat 20 kg na kus (netto)
  Kč/sele
klouzavý průměr za sledované období: 4 týdny 1574.0
klouzavý průměr za sledované období: 12 měsíců 1477.0
klouzavý průměr za sledované období: 60 měsíců 1191.0
Pramen: ČSÚ , Stav: 2.2.2024
Notace cen pro hmotnost selat 20 kg na kus: údaje pro plánování
  Kč/sele
Údaj pro plánování 1461.00
Pramen: ČSÚ
Kč/kus
Mehr Info Weniger Info Cena prasat ( zpeněžování po porážce )

Cena představuje tržby za kg stanovené podle SEUROPu nebo jinak stanovené jakosti včetně všech příplatků (např. smluvních plateb a bonusů) bez nákladů souvisejících s porážkou a přirážky DPH.

Cena za kg jatečné hmotnosti nezávisí pouze na notaci, ale i na organizaci prodeje (např. vysoké náklady na zpeněžování "u řezníka"). Proto cena závislá na zvolené užitkovosti zahrnuje příplatky a srážky vztahující se k příslušnému období.

Notace cen jatečných prasat
  Kč/kg jatečné hm.
klouzavý průměr za sledované období: 4 týdny 51.8
klouzavý průměr za sledované období: 12 měsíců 54.48
klouzavý průměr za sledované období: 60 měsíců 42.91
Pramen: SZIF.CZ - tržní informační systém, Stav: 22.12.2023
Notace cen jatečných prasat: údaje pro plánování
  Kč/kg jatečné hmotnosti
Údaj pro plánování 51.8
Pramen: SZIF.CZ - tržní informační systém
Kč/kg

Kalkulace úplných nákladů, zisku a příspěvku na úhradu na nastájené sele

Výnosy
Mehr Info Weniger Info Tržby (včetně 15.0 % DPH)

Skutečná hodnota Kč/zvíře

Propočet

Tržby při zpeněžování po porážce
Hmotnost pro vyúčtování ( jatečná hmotnost. ) kg 88.0
Cena za kg (viz část "cena prasat") Kč/kg 42.91
Odbytové náklady Kč/kus
DPH (15.0 %) Kč/kus 566.4
Tržby za prodané prase Kč/kus 4342.56
Ztráty % 1.9
Tržby na nastájené sele Kč/kus 4260.0

Výnos (tržby) za kus se vypočítávají z čistých tržeb odečtením nákladů souvisejících s porážkou, popř. připočtením DPH. Tyto položky je nutno zohlednit v kalkulaci.

Náklady související s porážkou zahrnují veškeré položky uvedené ve vyúčtování. Jedná se především o náklady na dopravu zvířat, komisionářské náklady a poplatky spojené s vyúčtováním Pojišťovací dotace (prémie).

Součet těchto jednotlivých položek kolísá od 24.00 Kč za kus až přes 240.00 Kč za kus.

Tržby za prodaná zvířata vypočítá program. Výsledek představuje součet výnosů (tržeb) v přepočtu na ustájený kus. Ztráty (podíl zvířat uhynulých v průběhu výkrmu z počtu nastájených) jsou tímto způsobem zohledněny ve výnosech (v tržbách).

Kč/zvíře
4260.0
Mehr Info Weniger Info Statková hnojiva (včetně DPH)

Vlastní ocenění statkových hnojiv: Kč/zvíře

Obecné údaje (budou využity v případě, že nejsou k dispozici konkrétní údaje z podniku)

Německá databáze: základní údaje k realizaci nařízení o hnojivech - tabulky 6b/6c a 7

Při uvažovaných 110 až 130 dnů výkrmu (velmi vysoká až nízká úroveň) je kalkulováno s následující produkcí statkových hnojiv, resp. potřebou podestýlky:

 • cca 0,80 - 0,96 m3 kejdy (5,0 % sušiny) na kus
 • cca 0,60 - 0,70 t hnoje z hluboké podestýlky (25 % sušiny) s cca 1,3 - 1,6 kg podestýlky na kus
 • cca 0,30 - 0,36 t pevného hnoje (25 % sušiny) s cca 0,55 - 0,65 kg podestýlky a cca 0,40 - 0,46 m3 močůvky na kus

Při redukovaném obsahu N a P v krmné dávce jsou množství a obsahy živin v kejdě poněkud nižší Hilfe

Při nižším obsahu N a P v krmné dávce připadá:

 • cca 0,75 - 0,90 m3 kejdy (5,0 % sušiny) na kus
 • cca 0,50 - 0,60 t hnoje z hluboké podestýlky (25 % sušiny) se spotřebou cca 1,1 - 1,3 kg podestýlky na kus
 • cca 0,30 - 0,36 t pevného hnoje (25 % sušiny) a cca 0,55 - 0,65 kg podestýlky a cca 0,30 - 0,36 m3 močůvky (2,5 % sušiny) na kus

Obsahy živin v kejdě od prasat ve výkrmu (5 % sušiny) při redukovaném obsahu N a P v krmné dávce:

 • N: 3,3 kg/m3
 • P2O5: 2,1 kg/m3
 • K2O: 2,5 kg/m3

Druh statkových hnojiv: kejda hnůj z hluboké podestýlky tuhý hnůj/močůvka

Kalkulace hodnoty živin ve statkových hnojivech na pastvě na kus (včetně DPH)
    N P2O5 K2O
Obsah živin v kejdě prasat při vyvážení (5 % sušiny) kg/m3
Produkce kejdy Hilfe Výše uvedené hodnoty, resp. průměry oblastí. m3/zvíře
Obsah živin v kejdě při vyvážení kg/zvíře 3.3 2.2 2.2
Z toho využitelné %
Náklady na čisté živiny Hilfe Pramen: Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu ČR; Bayerische Reinnährstoffkosten

Hodnota statkových hnojiv vyplývá z množství čistých živin, které nemusí být zakoupeny jako minerální hnojivo.
Kč/kg 32.4000006 32.4000006 26.4000002
Hodnota statkových hnojiv na kus Kč/zvíře 193.44
 
Náklady na vyvážení tekutých statkových hnojiv (včetně 15.0 % DPH) Hilfe Předvolba: vyvážení (cizí firma)
Data: KTBL a KBM
Kč/m3
Náklady na vyvážení tekutých statkových hnojiv na kus (včetně 15.0 % DPH) Kč/zvíře 47.28
 
Hodnota statkových hnojiv na pastvě na kus (včetně DPH) Kč/zvíře 146.16

Kč/zvíře
146.16
Mehr Info Weniger Info Celkové výnosy (včetně DPH)

Tržby za jatečné prase (včetně DPH) Kč/kus 4260.0
Statková hnojiva (včetně DPH) Kč/zvíře 146.16
Ostatní tržby Hilfe

Jiné tržby se při tomto produkčním zaměření obvykle nevyskytují. V případě, že některé tržby nebyly výše zohledněny, lze je uvést zde.

(včetně 21.0 % DPH)
Kč/kus
Výnosy celkem Kč/kus 4406.16
Kč/zvíře
4406.4

Variabilní náklady
Mehr Info Weniger Info Náklady na selata (včetně 15.0 % DPH)

Skutečná hodnota Kč/zvíře

Propočet

Náklady na nakupovaná
Základní cena selat (Notace) při 20.0 kg
(uvedena v části "ceny")
1191.0
Hmotnost selat na začátku výkrmu kg 30.0
Příplatky/srážky při odchylce hmotnosti Kč/kg Kč celkem 240.0
Příplatek za jakost/skupinu na sele
Výdaje (např. očkování vůči mykoplasmóze)
Odbytové náklady a poplatky za dopravu na sele
DPH: 15.0 % 238.08
Cena za kvalitní sele (včetně 15.0 % DPH) 1825.2

Ceny selat se odvozují ze základní ceny. Příplatky resp. srážky se uplatňují pro odchylky od základní hmotnosti, náklady na speciální třídění a velikost skupin, náhrady za očkování, dopravu a na poplatky za zprostředkování. U podniků uplatňujících paušál se k této položce připočítá DPH.

Rozdíly v cenách vlastních a nakoupených selat umožňují vedle různých poplatků zohlednit i speciální sazbu DPH u podniků uplatňujících paušál.

Zásadně se náklady na vlastní selata zařazovaná do výkrmu vyjadřují v jejich reálné prodejní ceně (popř. včetně aktuální DPH).

Kč/zvíře
1826.4
Mehr Info Weniger Info Náklady na krmiva ( 242.0 kg, 4.8552 Kč/kg) (včetně DPH)

Skutečná hodnota Kč/zvíře

Propočet

Při přírůstku 83.4 kg na kus a využití krmiva 1 : 2.9 (viz ukazatele) odpovídá celková spotřeba krmiv 242.0 kg na kus.

Spotřeba krmiv a náklady na krmiva při suchém krmení (88 % sušiny)
  Podíl na
celkové
spotřebě
krmiva
Spotřeba
krmiva
Cena
krmných
směsí *
(viz dole)
Náklady
na krmiva
Označení % kg Kč/kg
41.0 99.0 5.01 496.08
143.0 4.74 678.48
Výkrm celkem 100.0 242.0 4.8552 1174.56

Výpočet nákladů na krmiva je přizpůsoben různým strategiím krmení. Spotřeba krmiv vztažená na suchá krmiva (obsah sušiny 88 %) je vypočítána z přírůstku a z využití krmiv.

Při suchém krmení mohou být zadány max. 3 druhy směsí jako fáze krmení na celkové spotřebě krmiv. Pokud se nejedná o nakoupenou krmnou směs, vypočítá se její cena z jednotlivých složek. Stanovení jednotlivých komponent.

Při vlhkém krmení prasat může být do výpočtu celkové krmné dávky zahrnuto až 9 jednotlivých krmiv, a to podle podílu v krmné dávce a obsahu sušiny. Vyjadřuje se jako suché krmivo s obsahem 88 % sušiny. Vypočítává se celková spotřeba čerstvých krmiv na kus. Cena jednotlivých složek se uvádí v Kč na kg čerstvé hmoty.

Průměrná cena krmné směsi se pro obsah sušiny 88 % vypočítá z celkové spotřeby krmiv a z celkových nákladů na krmiva.

* Výpočet ceny krmných směsí 2 -fázové krmení
Komponenty Fáze 1, typ krmení začátek výkrmu Fáze 2, typ krmení závěr výkrmu
Označení Cena komponent
v Kč/kg
DPH
sazba
Podíl v krmné směsi
%
Podíl v krmné směsi
%
15.0 %
15.0 %
Minerální krmiva 15.0 %
Sojový extrahovaný šrot 44% XP 15.0 %
Ječmen 15.0 %
Pšenice 1) 15.0 % 56.0 55.5
Cena komponent krmiv v Kč/kg 4.7712 4.5048
Šroty, směsi Kč/kg (včetně 15.0 % DPH)
Cena krmných směsí Kč/kg 5.0112 4.7448001
1) V posledním řádku krmiv se sloupec "Podíl v krmné směsi" vypočítá vždy tak, aby výsledná suma činila 100 %. Tato hodnota nesmí být záporná!

Ve Sbírce dat KTBL je pro šroty a směsi vlastní výroby uvedeno rozpětí 192.0 - 336.0 Kč/t, pro jejich výrobu ve mzdě pak 288.0 - 384.0 Kč/t.

Kč/zvíře
1173.6
Mehr Info Weniger Info Veterinární výkony (vč. léků) (včetně 21.0 % DPH)

Vedle veterinárních výkonů je nutno zohlednit i náklady na léky a na čištění a desinfekci. Jak vyplývá z výsledků LKV, je nutno na tyto činnosti počítat s náklady cca 44.40 Kč/kus.

Ve Sbírce dat KTBL 2008/2009 je vedeno rozpětí 33.60 - 55.20 Kč/jatečné prase (Ø 48.00 Kč/kus). Při ekologické výrobě se podle KTBL rozpětí pohybuje mezi 16.80 a 31.20 Kč/kus (Ø 24.00 Kč/kus).

Kč/zvíře
Mehr Info Weniger Info Podestýlka (včetně 15.0 % DPH)

Skutečná hodnota Kč/zvíře

Propočet

Množství podestýlky Hilfe Předvolené hodnoty jsou v modulu "Statková hnojiva". t/zvíře
Cena podestýlky Hilfe Předvolba: Cena pro pšeničnou slámu (viz "ozimá pšenice") (včetně 15.0 % DPH) Kč/t
Náklady na podestýlku (včetně 15.0 % DPH) Kč/zvíře 0.0
Kč/zvíře
0.0
Mehr Info Weniger Info Energie, PHM, voda (včetně DPH)

Náklady jsou výrazně ovlivněny systémem ustájení, větrání a technickou úrovní.

Podle vyhodnocení údajů z účetnictví se rozpětí nákladů na tyto položky pohybuje mezi 20.88 a 28.80 Kč na jatečné prase.

Výsledky LKV uvádějí 57.60 Kč/kus.

Podle Sbírky dat KTBL 2008/09 je nutno počítat se 117.60 Kč na jatečné prase.

Kč/zvíře
Mehr Info Weniger Info Údržba a opravy strojů a techniky (včetně 21.0 % DPH)

Do těchto položek patří náklady na opravy a na náhradní díly, techniku spojenou s ustájením, větráním, klimatizací, krmením a odklizem hnoje.

Sbírka dat KTBL 2008/09 vykazuje variabilní náklady na stroje bez přípravy krmiv ve výši 5.76 Kč na kus.

Kč/zvíře
Mehr Info Weniger Info Mzdové náklady pro pomocné pracovní síly

pomocné pracovní síly jsou odměňovaní cizí pracovníci nepatřící ke stabilnímu personálu.

Skutečná hodnota Kč/zvíře

Propočet

Kalkulace nákladů na pomocné pracovní síly
Celková potřeba pracovních hodin na stájové místo a rok Hilfe viz "Základní údaje" hod./pracovníka a rok 1.0
Využití pomocné pracovní síly hod./pracovníka a rok
Mzda Hilfe Průměrná mzda v zemědělství, pramen: Český statistický úřad Kč/hod.
Mzdy pomocné pracovní síly Kč/pracovníka a rok 0.0
Počet turnusů Hilfe viz "Základní údaje" turnusů/místo/rok 2.88
Mzdy pomocné pracovní síly Kč/zvíře 0.0
Kč/zvíře
0.0
Mehr Info Weniger Info Ostatní služby (včetně 21.0 % DPH)
Například čištění stáje poskytovatelem služeb
Kč/zvíře
Mehr Info Weniger Info Pojištění nákaz zvířat, podniková kontrola užitkovosti (včetně 21.0 % DPH)

Pojištění vůči nebezpečným nákazám zvířat dosahuje v Bavorsku na stájové místo prasat (i selat) 24.00 Kč/kus/rok (v den zjišťování).

Podle počtu vykrmených prasat na stájové místo a rok pak toto pojištění dosahuje cca 7.20 až 9.60 Kč na jatečné prase.

Poplatky za kontrolu užitkovosti prováděnou v rámci sdružení výrobců dosahuje cca 12.00 ( 6.00 až 20.40 ) Kč na kus.

Další poplatky mohou být placeny za pojištění (přerušení výroby v podniku, výpadek výnosů).

Kč/zvíře
Mehr Info Weniger Info Ostatní variabilní náklady (včetně 21.0 % DPH)

Pokud se v jednotlivých případech vyskytnou variabilní náklady, které nebyly dosud zohledněny, mohou být uvedeny zde.

Kč/zvíře
Mehr Info Weniger Info Variabilní náklady celkem (včetně DPH)
  náklady na selata
+ náklady na krmiva
+ veterinář, léky, hygiena
+ podestýlka
+ voda, energie
+ variabilní náklady na stroje (stáj)
+ protinákazové pojištění, kontrola užitkovosti, ostatní
+ mzdy pro pomocné pracovní síly
+ práce ve mzdě a služby
+ ostatní variabilní náklady
= variabilní náklady celkem

Variabilní náklady jsou tou částí celkových nákladů, která je bezprostředně závislá na objemu produkce: s růstem nebo poklesem objemu výroby prasat se úměrně zvyšuje nebo snižuje objem nákladů.

Na rozdíl od této situace se stálé (fixní) náklady (např. náklady na stavby) s objemem výroby prasat automaticky nemění.

Kč/zvíře
3166

Mehr Info Weniger Info Příspěvek na úhradu na kus (včetně DPH)

  Výnosy (tržby) celkem
- variabilní náklady celkem
= příspěvek na úhradu

Příspěvek na úhradu je příspěvek jednotlivých výrob (komodit) k úhradě fixních a režijních nákladů podniku, finančních nákladů a pachtovného.

Jedná se o ekonomické měřítko jakosti produktu a ziskovosti podniku.

Kč/zvíře
1240.8

Mehr Info Weniger Info Ostatní výnosy a dotace (prémie)
Zde lze uvést ostatní výnosy a dotace (prémie) vyplácené přímo na konkrétní produkci.

Ostatní výnosy Kč/zvíře
Dotace (prémie) Kč/zvíře
Celkem Kč/zvíře 0.0

Kč/zvíře
0.0

     Příspěvek na úhradu včetně ostatních výnosů a dotací (včetně DPH)
Kč/zvíře
1240.8

Ukazatele úspěšnosti produkce
     Příspěvek na úhradu (včetně DPH)
Kč/kg jat. hm.
141.6
     Příspěvek na úhradu na kus a den (včetně DPH)
Kč/kus/den
10.8
Mehr Info Weniger Info Příspěvek na úhradu (včetně DPH)

Příspěvek na úhradu na stájové místo se vypočítá z příspěvku na úhradu na kus vynásobením počtem turnusů. Hodnocení ekonomických ukazatelů výkrmu prasat na stájové místo je rozhodující, poněvadž zohledňuje faktor času.

Kč na stájové místo a rok
3573.6
Mehr Info Weniger Info Nároky na faktory (stájová místa, práce, oběžný kapitál)

Stájová místa: 1 stájové místo na 114 dnů

Práce: 1.0 pracovní hodina na jatečné prase a rok

Oběžný kapitál: 2496 Kč na 114 dnů Hilfe Jako průměr vázaného oběžného kapitálu se započítají úplné náklady na sele a ze zbytku variabilních nákladů polovina.

Fixní (stálé) náklady
Základem pro další výpočty je příspěvek na úhradu včetně ostatních výnosů a dotací

Mehr Info Weniger Info Odpisy budov a technického zařízení (včetně 21.0 % DPH)

Skutečná hodnota Kč/zvíře

Propočet

Celková částka objemu investic na budovy a zařízení Hilfe Předvolba: investiční náklady na stájové místo včetně jímky na kejdu při nové výstavbě: Kč/místo, z toho % budovy a stavby.


  Investice
(včetně 21.0 % DPH)
Kč/místo
Financování Odpisy
Roky
Náklady
Kč/místo/rok
vlastní
%
cizí
%
Budovy a stavby 6408 70.0 213.6
Technická zařízení 5232  60.0 1046.4 
Celkem 11640   1260.0
 
Odpisy veškerých investic 1260.0
Údržba, pojištění: % z celkových investic na budovy a techniku Hilfe Zahrnuje například pojištění budov a techniky, údržbu včetně oprav budov, náklady na údržbu mobilní techniky. 116.4
Sazba úroků: % z poloviny cizích investic 190.56
Náklady na Odpisy budov a technického zařízení celkem 1566.96
Sazba úroků: % z poloviny vlastních investic 100.32
 
Přepočet na Kč/zvíře Náklady
Kč/zvíře
Součet nákladů na Odpisy budov a technického zařízení 544.08
Úroky 34.8
Kč/zvíře
544.1
Mehr Info Weniger Info Nájem/pachtovné za stavby
Tato nákladová položka je významná v případě alternativního nebo dodatečného pronájmu stáje.
Kč/zvíře
Mehr Info Weniger Info Mzdové náklady na stálé zaměstnance

Výpočet nákladů na mzdy

  Kč/zvíře
Přímé pracovní náklady (hrubá mzda)
Zdravotní a sociální pojištění
Ostatní mzdové náklady (DPP, DPČ)
Celkové mzdové náklady 9800.0

Propočet přes počet hodin a sazbu na hodinu

  Hodiny
hod./místo a rok
Mzda Hilfe Průměrná mzda v zemědělství, pramen: Český statistický úřad
Kč/hod. Kč/místo a rok
Potřeba času na ošetřování zvířat bez pomocných pracovních sil Hilfe Celková potřeba pracovních hodin na kus je uvedena v modulu "Charakteristika výrobního procesu", pracovní hodiny pomocných pracovníků v modulu "Pracovní náklady (mzdy) na pomocné pracovní síly". 1.0 - -
Z toho placená práce stálých pracovníků 0.00
 
Z toho nezaplacená práce (sazba) 1.0 106.08
 
přepočet Kč/zvíře Kč/zvíře
placená práce stálých pracovníků 0.00
 
nezaplacená práce (sazba) 36.72
Kč/zvíře
0.00
Mehr Info Weniger Info Ostatní fixní náklady a režie (včetně 21.0 % DPH)
Mezi ostatní stálé náklady patří např. vedení účetnictví, členské příspěvky, osobní auta, telefon, profesní sdružení, jiné pojištění (vedle pojištění zvířat), uvádí se na kus.
Kč/zvíře
Mehr Info Weniger Info Zisk bez dotací (prémií)  (včetně DPH)
  Příspěvek na úhradu včetně ostatních výnosů a dotací
- Odpisy budov a technického zařízení
- Nájem/pachtovné za stavby
- Mzdové náklady na stálé zaměstnance
- Ostatní fixní náklady a režie
= Zisk
Kč/zvíře
660.72

Mehr Info Weniger Info Kalkulační náklady na faktory (včetně DPH)

Kalkulační náklady na faktory jsou částkami k úhradě vlastního podílu na výrobě (práce, půda, kapitál).

Úroky z vlastních investic Hilfe Viz modul "Budovy a technická zařízení k produkci" Kč/zvíře 34.8
Sazba úroků: % z ceny zvířat a oběžného kapitálu (2496.0 Kč/zvíře za 114  dní Hilfe Kapitál oběžný a vázaný ve zvířatech je uveden v modulu "Nároky na podnikové kalkulační faktory"

Poznámka k výpočtu:
Vzhledem k tomu, že vlastní kapitál je vázán po celou dobu výkrmu a úroková sazba je stanovená na rok, je výpočet následující:

Úroková sazba * vázaný kapitál * délka výkrmu/365
)
Kč/zvíře 15.6
Mzdy (práce ve stáji, předkládání krmiv aj.) za nezaplacenou práci Hilfe Viz modul "Personální náklady (mzdy) na stálé zaměstnance" Kč/zvíře 36.72
Celkem Kč/zvíře 87.12
Kč/zvíře
87.1
Mehr Info Weniger Info Ekonomický zisk na kus bez dotací (prémií)  (včetně DPH)
Ekonomický zisk = zisk - kalkulační náklady na faktory
Kč/zvíře
574.3
     Ekonomický zisk na kg jatečné hmotnosti bez dotací (prémií)  (včetně DPH)
Kč/kg jat. hm.
6.48

Mehr Info Weniger Info Úplné náklady na kus (včetně DPH)
Součet všech položek nákladů
Kč/zvíře
3832.08
     Úplné náklady na kg jatečné hmotnosti
Kč/kg jat. hm.
Mehr Info Weniger Info Výnos (zisk) na pracovní hodinu neplacených stálých pracovníků (včetně DPH)
Výnos na nezaplacenou pracovní hodinu stálých pracovníků = (ekonomický zisk + vyplacené mzdy stálých pracovníků) / počet nezaplacených pracovních hodin
Kč/hod.
1759.68
Mehr Info Weniger Info Výnos (zisk) na hodinu pracovního času (včetně DPH)
Výnos (zisk) na hodinu stálých pracovníků = (ekonomický zisk + vyplacené mzdy stálých pracovníků + vyplacené mzdy pomocných pracovníků) / počet pracovních hodin celkem
Kč/hod.
1759.68
Mehr Info Weniger Info Cena nutná k úhradě úplných nákladů bez dotací (prémií)  (netto)

Cenou nutnou k úhradě úplných nákladů se rozumí cena hlavního produktu, která plně uhradí vynaložené náklady na výrobu hlavního produktu. Při výpočtu je třeba zohlednit vedlejší výnosy (např. statková hnojiva, prodej slámy aj.).

Kč/kg jat. hm.
37.20
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. (Institute of Animal Science)
Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves, Česká republika
Tel.: +420 267 009 511, Fax: + 420 267 710 779,
www: http://www.vuzv.cz e-mail: vuzv@vuzv.cz